Mappevurdering i staden for eksamen?

mars 17, 2009 ved 10:48 am | Posta under Skole, Skoleutvikling, Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet | Kommenter innlegget
Stikkord: , , ,

I Dagbladet i dag står det at Kunnskapsdepartementet ynskjer å prøva ut ulike ordningar som alternativ til eksamen, som t.d. mappevurdering. Elevorganisasjonen helsar sjølvsagt dette initiativet velkomen, sidan dei lenge har vore opptekne av at eksamen er ein «utdatert måte å testa kunnskap på» (Håvard Vederhus, leiar i Elevorganisasjonen til Dagbladet i dag). Mange lærarar har også følt ubehag ved misforholdet mellom undervisninga og vurderingane gjennom året, og eksamen, der «alt skal ut» på ein dag, i løpet av kun fem timar. Eg synest mappevurdering er ein god idè, men berre dersom ein kombinerer dette med god variasjon i oppgåvetypar. Ein må sikra at kompetansemåla i læreplanane er godt dekka, og ein må sjølvsagt ha oppgåver som er av ein slik art at ein faktisk får målt dei aktuelle elevane sine kunskapar og ferdigheiter. Sik det er no brukar mange lærarar svært mykje tid på å hindra eller prova forsøk på juks og plagiat. Det viser seg på universitetsnivå også, stadig fleire vert tekne for juks/plagiat. Eit anna viktig moment er vurderingsforskrifta, og Utdanningsdirektoratet presiserer om vurdering: «Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet» (§§ 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova).

Vidare står det om sluttvurdering (standpunkt): 

Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen (§§ 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova).

Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes (§§ 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Sidan sluttvurderinga skal måle sluttkompetansen, er det vanskeleg å tenkja seg korleis innleverte arbeid frå oktober skal vektast i høve til det elevan viser i mai. Det blir arbeidsintensive vårmånader i avgangsfag kan eg tenkja meg?

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarar feeds.